НОВИЯТ НИ МАГАЗИН ВЕЧЕ РАБОТИ! Заповядайте на ул. Сребърна 9 – Работно време 8:30 – 17:00 от понеделник до петък! • НОВИЯТ НИ МАГАЗИН ВЕЧЕ РАБОТИ! Заповядайте на ул. Сребърна 9 – Работно време 8:30 – 17:00 от понеделник до петък! • НОВИЯТ НИ МАГАЗИН ВЕЧЕ РАБОТИ! Заповядайте на ул. Сребърна 9 – Работно време 8:30 – 17:00 от понеделник до петък! • НОВИЯТ НИ МАГАЗИН ВЕЧЕ РАБОТИ! Заповядайте на ул. Сребърна 9 – Работно време 8:30 – 17:00 от понеделник до петък! •

ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ
на „ДЕСТ ГРУП“ ЕООД

Настоящата политика  за поверителност има за цел да Ви запознае с правилата, които спазваме, когато събираме и обработваме Ваши лични данни, когато посещавате нашия уебсайт и използвате услугите, които предлагаме.

Тук можете да намерите информация за това, какви Ваши лични данни събираме, как и с каква цел ги използваме, на кого ги предоставяме, какви са Вашите права като субект на данни, както и как да се свържете с нас или с надзорния орган по защита на личните данни.

 

Кои сме ние и как да се свържете с нас?

„ДЕСТ ГРУП“ ЕООД е Юридическо лице, вписано в Търговският регистър при Агенция по вписванията, с ЕИК 131441143 , със седалище и адрес на управление: гр. София, ул. „Горски пътник“ №7, ет. 6, ап. 23, представлявано от управителя Станислав Иванов Деспотов, с e-mail: info@destgroup-bg.com.

„ДЕСТ ГРУП“ ЕООД е администратор на личните данни, които се обработват при или по повод осъществяване на предмета на дейност на дружеството, като седалището и адресът на управление са: гр. София, ул. „Горски пътник“ №7, ет. 6, ап. 23– на който адрес може да изпращате по пощата искания до Отговорното лице за защита на личните данни – Пепа Каменова, лично да подадете исканията си на Регистратурата на горепосоченото седалище и адрес на управление.

Исканията си може да отправяте и на електронен адрес: info@destgroup-bg.com

В съобщението си следва да посочите необходимите данни за Вашата индивидуализация и контакт за обратна връзка.

1.1. Нашата политика за поверителност накратко:

 • Без ваше съгласие няма да използваме неправомерно Вашата лична информация.
 • Няма да Ви изпращаме нежелани съобщения по електронната поща, за които не сте се абонирали.
 • Поемаме ангажимент да пазим Вашата лична информация и да предприемаме мерки за обезпечаване на нейната сигурност.
 • Настоящата Политика за поверителност, може да бъде периодично изменяна и актуализирана, без предизвестие. В такива случаи, актуалната версия винаги ще бъде достъпна на нашата страница, когато е уместно, ще бъдете уведомен/а за това по електронна поща. Датата на последна актуализация ще бъде отбелязана в края на настоящата Политика за поверителност.

1.2. Молим да имате предвид, че практиките, описани в настоящата Политика за поверителност, са приложими само за информация, събрана онлайн на нашия уеб сайт info@destgroup-bg.com.

1.3. Какви данни събираме, за какви цели ги използваме и какви са нашите основания за обработване на лични данни?

В поддържаният от „ДЕСТ ГРУП“ ЕООД уеб сайт , съществува възможност потребителите на сайта да попълнят и изпратят запитване до ДЕСТ ГРУП ЕООД чрез опцията„Форма за бърза връзка“. С „Формата за бърза връзка“, потребителите предоставят име и фамилия/ които са ни необходими за да идентифицираме нашият клиент/, e-mail /за да Ви потвърдим обстоятелства свързани със заявената от Вас услуга/ и мобилен телефон за контакт / за да се свържем с Вас в случай на нужда във връзка с подаденото съобщение/.

Възможно е да Ви помолим да ни предоставите допълнителна лична информация, чрез имейл или в телефонен разговор, с цел да предоставим персонализирана и адекватна услуга.

1.4. Данни, които обработваме за целите на сигурността, защитата срещу правни претенции и за да предложим по-добри услуги на нашите клиенти:

Клиентски профил/Клиентско досие: Ако сте използвал някоя от предлаганите от нас услуги, ние ще продължим да пазим информация за Вас и след като  вече сме Ви предоставили съответната услуга – Вашето име, имейл адрес, телефонен номер и др. относими данни свързани с предлаганите от нас услуги. Правим това поради две причини:

 • На първо място, тази информация ни е необходима, в случай на Ваши претенции или претенции на ползвателя на услугата, която сме предоставили, за да можем да докажем обстоятелства, свързани с предоставянето на услугата. Информацията е възможно да бъде необходима и когато сме обект на проверка от компетентен държавен орган, поради необходимостта да докажем пред него факти и обстоятелства свързани с предоставянето на услугата.
 • На следващо място, поддържаме клиентското Ви досие въз основа на легитимен интерес да проследяваме развитието на интереса на потенциалните ни клиенти към предоставяните от нас услуги и да подобряваме предложенията си.

1.5. „ДЕСТ ГРУП“ ЕООД обработва горепосочените данни при следните правни основания:

 • Съгласие за обработка на лични данни;
 • Изпълнение на договорно задължжение;
 • Спазване на правните задължения, на които „ДЕСТ ГРУП“ ЕООД може да подлежи (например задължението да поддържа документация за данъчни и счетоводни цели и др.)
 • За целите на легитимните интереси на „ДЕСТ ГРУП“ ЕООД, както е посочено по-горе.

1.6. Категории получатели на данни извън „ДЕСТ ГРУП“ ЕООД

Дружеството  не разкрива лични данни на трети страни и получатели, освен ако не е налице законово основание за получаване на данните или данните не са общодостъпни поради включването им в публичен регистър.

Извън случаите на общодостъпност на данните, включени в публичен регистър, получатели на данни съобразно конкретният случай могат да бъдат:

 • Държавни органи и органи, натоварени с публични функции, в рамките на техните правомощия (НАП, НОИ, МВР и др.п.);
 • Наши доверени партньори, които спазват най-високи стандарти за сигурност и поверителност на предоставяната им информация, доколкото това е необходимо за предоставяне на предлаганите от нас услуги);
 • Банки за нуждите на извършвани плащания на възнаграждения, както и осъществяването на електронни разплащания;
 • Куриерски фирми и пощенски оператори – за нуждите на осъществяване на кореспонденция с физическите лица-субекти на данни.
 • Доставчици на допълнителни услуги, предлагани в рамките на осъществявания от „ДЕСТ ГРУП“ ЕООД предмет на дейност .

1.7. Срок на съхранение на данните.

Като администратор на данни „ДЕСТ ГРУП“ ЕООД обработва данни за период с минимална продължителност съгласно целите за обработка и предвиденото в действащото  законодателство в съответствие с принципа за ограничение на съхранението.

За срок от 50 години се съхраняват данните, свързани с трудовоправни и осигурителни отношения. Архивите съдържащи клиентски досиета за срок от 5 години,  а останалите данни се съхраняват за срок между 2 месеца и 5 години, според вида на данните, определящи законовото задължение за обработването, включително съхраняването им.

Периодът на съхранение може да бъде удължен, ако това се налага за спазването на законови или подзаконови нормативни изисквания, за времето, определено съгласно тези изисквания.

1.8. Чувствителни лични данни

Като общо правило, ние не събираме чувствителни лични данни посредством нашия Уебсайт. „Чувствителни лични данни“ са всякаква информация, разкриваща расов или етнически произход на физическото лице, политически възгледи, религиозни или философски убеждения, членство в синдикати, данни за здравословно състояние или данни, свързани със сексуалния живот или сексуалната ориентация на физическото лице. Това понятие също така включва лични данни, свързани с присъди и нарушения.

В случай, че е абсолютно необходимо да се съберат такива данни, за да се постигне целта, за която се извършва обработването, ние ще направим това в съответствие с изискванията на законодателството за защита на личните данни, включително след получаване на Вашето изрично предварително съгласие и при условията, описани в тази Политика за поверителност.

1.9. Лична информация и деца

Уебсайтът е предназначен за използване от пълнолетни лица, които имат възможност да сключат договор, съобразно законодателството на държавата, в която се намират.

Децата на възраст под 16 години трябва да получат съгласие от лицата, носещи родителска отговорност за тях, преди да изпратят своите данни на Уебсайта.

16-годишната възрастова граница може да бъде намалена до 13 години в зависимост от местното законодателство във Вашето обичайно място на пребиваване.

2. Права на физическите лица-субекти на данни.

Предприетите мерки за защита на личните данни в съответствие с изискванията Регламент 2016/679, са насочени към осигуряване правата на субектите, чиито лични данни се обработват, а именно:

 • Право на достъп;
 • Право на коригиране на неточни или непълни данни;
 • Право на изтриване (правото да бъдеш забравен), ако са приложими условията на чл. 17 от РЕГЛАМЕНТ 2016/679;
 • Право на ограничение на обработването;
 • Право на преносимост на данните, ако са налице условията за преносимост по чл. 20 от РЕГЛАМЕНТ 2016/679;
 • Право на възражение, ако са налице условията на чл. 21 от РЕГЛАМЕНТ 2016/679.
 • Право субектът на данни да не бъде обект на решение, основаващо се единствено на автоматизирано обработване, включващо профилиране.

Горните права може да упражните чрез отправено искане (свалете от тук) до „ДЕСТ ГРУП“ ЕООД (писмено на хартиен носител или по електронен път), в което следва да посочите конкретно Вашето искане. Искането следва да бъде подписано и изпратено на адреса на Дружеството.

Право на жалба до Комисия за защита на личните данни или до съда

Ако смятате, че са нарушени Ваши права по Регламент 2016/679, може да подадете жалба до Комисията за защита на личните данни или до Административен съд – гр. София.

3. Политика за бисквитки

3.1 Какво са “бисквитките”?

"Бисквитките" или "Cookies" са малки по размер текстови файлове, съхранявани в директориите на браузъра, използван от потребителя. Бисквитките се използват, за да подпомогнат на потребителите ефективно да използват уебсайтовете и да направят достъпни определени функционалности. Бисквитките имат съществена роля за улесняване и подобряване на използваемостта на уебсайтовете поради което, ако бъдат изтрити или блокирани, някои уебсайтове или определени техни функционалности могат да станат недостъпни за потребителите.

3.2. Как ние използваме “бисквитки”?

Ние използваме "бисквитки" на този уебсайт с цел осигуряване на достъпността и ползваемостта му, предоставяне на определени функционалности (напр. създаване на клиентски профил, влизане в профил, изпращане на съобщение към нас), подобряване на работа на сайта и анализиране на информация за потребителското поведение при неговото ползване. В "бисквитките" не се съхраняват никакви лични данни. Чрез "бисквитките" не можем да Ви идентифицираме.

Събраната информация от "бисквитки" обикновено се използва в обобщен вид, което ни дава възможност да оптимизираме уебсайта, както и да подобряваме неговата структура, функционалност и съдържание.

3.3. Управление на “бисквитки”

Повечето браузъри Ви позволяват да преглеждате и управлявате “бисквитките” за даден уебсайт. Може да промените настройките на Вашия браузър по такъв начин, че съществуващите "бисквитки" да бъдат изтрити, или автоматично да бъде блокирано поставянето на "бисквитки".

Имайте предвид, че ако изтриете всички “бисквитки”, всички предпочитания, които сте задали, ще бъдат загубени, включително възможността да се откажете от “бисквитките”, тъй като самата функция изисква поставянето на “бисквитка” за отказване от устройството ви.

3.4. Чувствителна информация

Използваните на сайта стандартни технологии, като сървър логове, в които се съдържа IP адрес, са достъпни за технически дейности в рамките на 90 дни. При нормално функциониране на услугите те не се отварят. Действия върху тях могат да се предприемат само при хипотезите на съображения 47 и 49 от Регламент 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета  (GDPR), например хакерска атака и технически проблем.

3.5. В сайта се визуализират Гугъл карти

Въпреки, че се виждат на сайта, те не са част от него. Тези карти се използват за да може потребителят да види местоположението на обектите, описани в сайта. В този режим доставчикът на услугата (Гугъл) поема технически ангажимент да информира потребителя, ако информация или съгласие за събиране на данни се изисква от упълномощените органи, съгласно същия Регламент.

Връзки:

https://www.privacy-regulation.eu/bg/r47.htm

https://www.privacy-regulation.eu/bg/r49.htm

https://support.google.com/analytics/answer/2700409?hl=en

https://privacy.google.com/businesses/compliance/#?modal_active=none

4. Въведени от „ДЕСТ ГРУП“ ЕООД мерки за защита на личните данни.

В „ДЕСТ ГРУП“ ЕООД сме въвели мерки за ефективна защита на обработваните лични данни и възможност за упражняване правата на субектите на данни, предвидени в РЕГЛАМЕНТ 2016/679, като сме приели Вътрешни правила за защита на личните данни, Процедури за начините на комуникация при жалба, за преносимост на данни, за прозрачност при обработване на личните данни, за управление на исканията на субекти, по получаване на съгласие, по уведомяване за нарушения на сигурността, за съхраняване и унищожаване на документи, както и редица други технически мерки за осигуряване сигурността на личните данни.

Сайтът www.destgroup-bg.com собственост на „ДЕСТ ГРУП“ ЕООД използва защитени връзки за събиране на Вашите лични данни. За изпълнение на услугите ни работим само с организации, които се придържат към най-високите стандарти за сигурност на лични данни.

Достъп до личните Ви данни в рамките на нашата организация имат само лица, чиито трудови функции изискват достъп до данните с оглед осъществяването на дейностите, за които данните са били събирани и се обработват. Във всички договори, които сключваме със служителите и третите лица, на които възлагаме обработване на личните Ви данни, включваме договорни клаузи за поверителност на данните.

Сигурността и защитата на всички данни, които съхраняваме за Вас, нашите клиенти, винаги са били основен наш приоритет.

Благодарим Ви, че сте наши клиенти!